It Was 40 Years Ago Today

[*Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

postcard project

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Cyfarwyddwr Prosiect:
Heike Roms
Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011):
Rebecca Edwards
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth

Cysylltwch â:
Professor Heike Roms
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Aberystwyth
Adeilad Parry-Williams, Campws Penglais
Aberystwyth SY23 3AJ, DU
ffôn: (+44) 1970 - 621911 (uniongyrchol)
swyddfa adrannol: (+44) 1970 - 622828
ffacs: (+44) 1970 - 622831
mail@performance-wales.org

Pwyllgor Llywio:
David Alston, Cyngor Celfyddydau Cymru
Ifor Davies, Caerdydd
Sioned Davies, Prifysgol Caerdydd
Arwel Jones, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Adrian Kear, Prifysgol Aberystwyth
Mike Pearson, Prifysgol Aberystwyth
André Stitt, Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd

Wedi ei drawsgronni gan: ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU) (AHRC)

AHRC logo with link to website

Bob blwyddyn mae´r AHRC yn cynnig nawdd ariannol gan y Llywodraeth er mwyn cefnogi a chynnal ymchwil ac astudiaeth uwchraddedig yn y celfyddydau a´r dyniaethau, o archeoleg a llenyddiaeth Saesneg i ddylunio a dawns. Dim ond ceisiadau o´r ansawdd a´r ardderchowgrwydd uchaf sydd yn cael eu noddi. Mae’r mewnsoddiad hwn o gronfeydd cyhoeddus yn cynnig buddion cymdeithasol a diwylliannol, yn ogystal â chyfrannu tuag at lwyddiant economaidd y DU. I ddarganfod mwy o wybodaeth am  yr AHRC, ewch i´n gwefan www.ahrc.ac.uk

Aberystwyth university Logo and link to website

Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl.
Amddiffynnir yr holl ddeunydd o fewn y wefan hon yn unol â chonfensiynau rhyngwladol, a chyfreithiau hawlfraint eraill fel cyfuniad a/neu gasgliad o weithiau. Ni ddylai unrhyw ran o’r wefan hon, gan gynnwys testun, côd, gosodiad, na delweddau gael ei hailgynhyrchu, ei cadw neu’i trosglwyddo mewn unrhyw ffurf heb ganiatâd ysgrifenedig o flaen llaw gan ‘What’s Welsh for performance?/Beth yw performance yn Gymraeg?’

Mae'r delweddau ar y wefan hon wedi’i hailgynhyrchu ar gyfer dibenion ymchwil ac astudio yn unig. Er i bob ymdrech gael ei wneud i ddod o hyd i ddeiliaid yr Hawlfraint, fe fyddwn yn ddiolchgar am unrhyw wybodaeth ynghylch Hawlfraint y delweddau ac fe fyddwn yn tynnu unrhyw ddelweddau oddi ar y wefan yn syth os bydd deiliaid Hawlfraint yn gofyn inni wneud hynny.
Cysylltwch â: mail@performance-wales.org

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

“Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw…”:
Lleoli Hanes Cynnar Celf Perfformio yng Nghymru
1965–1979

Y Prosiect

Mae’r prosiect ymchwil pwysig hwn yn siartio / olrhain - Y Prosiectymddangosiad a datblygiad celf perfformio yng Nghymru yn ystod y 1960au a’r 1970au. Mae’r prosiect yn gofyn / cwestiynu sut gall arolwg mor fanwl ddyfnhau ein dealltwriaeth o’r modd y gwireddwyd celf perfformio fel symudiad artistig o gyrhaeddiad rhyngwladol mewn cyd-destun lleol penodol, a hynny yn ystod ei flynyddoedd ffurfiannol. 

Llinell amser anghyflawn o gelf perfformio yng Nghymru 1965–1979: [gwybodaeth]

 • 1965: Llwyfannir yr “Happening” cyntaf yng Nghaerdydd gan Tom Hudson, oedd newydd ei benodi fel Cyfarwyddwr Astudiaethau yn Ysgol Gelf Caerdydd, gyda chyfraniad amrywiaeth o wahoddegion, yn cynnwys Jean-Jacques Lebel, Philip Corner, Jeff Nuttall, Roger McGough a mochyn Fietnamaidd dau gan pwys.

 • 1966: Mae John Latham yn llosgi colofn o lyfrau yn ei Skoob Tower Ceremony o flaen Oriel Gelf Bangor.

 • 1967: Mae myfyrwyr Ysgol Gelf Caerdydd yn ymgymryd ag arbrofion lliw perfformiadol ar hyd strydoedd y brifddinas.

 • 1968: Mae Fluxus yn dod i Aberystwyth, Destruction in Art i Abertawe ac nid yw Yoko Ono yn dod i Gaerdydd.

 • 1969: Mae Keith Arnatt yn diflannu’n araf i’r ddaear yn ei garreg filltir ffotograffig o gelf gysyniadol, Self-Burial or The Disappearance of the Artist, wedi ei ffilmio yn ei gartref yn Nhyndyrn.

 • 1970: Mae Cornelius Cardew a´r Scratch Orchestra, cwmni cydweithredol o gerddorion byrfyfyr, yn trefnu taith o amgylch neuaddau pentref Ynys Môn.

 • 1971: Mae´r Cyclamen Cyclists (h.y. Shirley Cameron, Roland Miller ac aelodau o Bath Arts Workshop) yn ymddangos yn nociau Abertawe, wedi eu gwisgo mewn pinc o´u corun i´w sawdl, ‘Singing Dancing Fighting Reciting Going Coming Loving Laughing Riding Playing’.

 • 1972: Cynhelir ‘symposia’ celf perfformio yn cynnwys staff a myfyrwyr o Ysgol Gelf Caerdydd yn rheolaidd yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

 • 1973: Mae Canolfan Celfyddydau Chapter yn dathlu ei ben-blwydd cyntaf gydag ‘enfys fwytadwy’ (Peter Kuttner), ‘noson o sbwriel prydeinig’ (The Alberts Dance Orchestra gyda Bruce Lacey a Jill Bruce) a ‘sioe stripio amryliw’ (Cwmni Theatr Genedlaethol).

 • 1974: Datblygir gweithiau theatr arbrofol yng Nghaerdydd (yn cynnwys cwmnïau lleol Cardiff Lab, Keith Wood, Pauper’s Carnival a Moving Being), o ganlyniad i rwydwaith weithredol o Chapter, y Theatr y Sherman newydd, y Casson a Neuadd Llanofer.

 • 1975: Mae Ysgol Gelf Caerdydd yn sefydlu ei ‘Third Area’ (‘Drydedd Ardal’) yn dilyn arbrofion tiwtor John Gingell gyda pherfformio yng nghyd-destun ei ddysgu yn y Coleg ac Ysgol Haf y Bari ers y 1970au cynnar.

 • 1976: Mae Ian Hinchliffe a Rob Con (i.e. Robert Conybear), a aned yng Nghastell-nedd, yn teithio eu digwyddiadau stryd i fannau cyhoeddus ar hyd a lled Cymru, gan berfformio mewn tafarndai, sgwariau marchnad, yng nghanol storm eira ym Mannau Brycheiniog ac yn y niwl yn Harlech.

 • 1977: Cafwyd arddangosfa gelf perfformio ryngwladol trwy gydol wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol yn Wrecsam, gydag artistiaid Ewropeaidd Joseph Beuys, Mario Merz, Jannis Kounellis, Patrick Ireland, Rose Finn-Kelcey, Nigel Rolfe ac eraill. Cysgodwyd yr arddangosfa swyddogol gan ymyriad Paul Davies, artist Cymraeg sydd yn defnyddio perfformiad i brotestio’n erbyn ymyleiddiad yr iaith Gymraeg.

 • 1978: Mae Nigel Rolfe yn dilyn ei berfformiad drwg-enwog o Tower yn Eisteddfod ‘77 gyda Red Tower flwyddyn yn ddiweddarach yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd.

 • 1979: Er mwyn ffarwelio â´r degawd, mae Shirley Cameron a Roland Miller yn cydweithio gyda’r ysgrifenwraig Angela Carter ar osodwaith perfformiadol enfawr, Noughts & Crosses - The History of Western Civilization.

Am fyw o wybodaeth cliciwch yma .