It Was 40 Years Ago Today

[*Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

postcard project

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Cyfarwyddwr Prosiect:
Heike Roms
Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011):
Rebecca Edwards
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth

Cysylltwch â:
Professor Heike Roms
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Aberystwyth
Adeilad Parry-Williams, Campws Penglais
Aberystwyth SY23 3AJ, DU
ffôn: (+44) 1970 - 621911 (uniongyrchol)
swyddfa adrannol: (+44) 1970 - 622828
ffacs: (+44) 1970 - 622831
mail@performance-wales.org

Pwyllgor Llywio:
David Alston, Cyngor Celfyddydau Cymru
Ifor Davies, Caerdydd
Sioned Davies, Prifysgol Caerdydd
Arwel Jones, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Adrian Kear, Prifysgol Aberystwyth
Mike Pearson, Prifysgol Aberystwyth
André Stitt, Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd

Wedi ei drawsgronni gan: ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU) (AHRC)

AHRC logo with link to website

Bob blwyddyn mae´r AHRC yn cynnig nawdd ariannol gan y Llywodraeth er mwyn cefnogi a chynnal ymchwil ac astudiaeth uwchraddedig yn y celfyddydau a´r dyniaethau, o archeoleg a llenyddiaeth Saesneg i ddylunio a dawns. Dim ond ceisiadau o´r ansawdd a´r ardderchowgrwydd uchaf sydd yn cael eu noddi. Mae’r mewnsoddiad hwn o gronfeydd cyhoeddus yn cynnig buddion cymdeithasol a diwylliannol, yn ogystal â chyfrannu tuag at lwyddiant economaidd y DU. I ddarganfod mwy o wybodaeth am  yr AHRC, ewch i´n gwefan www.ahrc.ac.uk

Aberystwyth university Logo and link to website

Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl.
Amddiffynnir yr holl ddeunydd o fewn y wefan hon yn unol â chonfensiynau rhyngwladol, a chyfreithiau hawlfraint eraill fel cyfuniad a/neu gasgliad o weithiau. Ni ddylai unrhyw ran o’r wefan hon, gan gynnwys testun, côd, gosodiad, na delweddau gael ei hailgynhyrchu, ei cadw neu’i trosglwyddo mewn unrhyw ffurf heb ganiatâd ysgrifenedig o flaen llaw gan ‘What’s Welsh for performance?/Beth yw performance yn Gymraeg?’

Mae'r delweddau ar y wefan hon wedi’i hailgynhyrchu ar gyfer dibenion ymchwil ac astudio yn unig. Er i bob ymdrech gael ei wneud i ddod o hyd i ddeiliaid yr Hawlfraint, fe fyddwn yn ddiolchgar am unrhyw wybodaeth ynghylch Hawlfraint y delweddau ac fe fyddwn yn tynnu unrhyw ddelweddau oddi ar y wefan yn syth os bydd deiliaid Hawlfraint yn gofyn inni wneud hynny.
Cysylltwch â: mail@performance-wales.org

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

“Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw…”:
Lleoli Hanes Cynnar Celf Perfformio yng Nghymru
1965–1979

:lawnsio :cyfarwyddiadau :a-z :cyferiadau

[select from the menu above]

Y Gronfa Ddata

Mae´r gronfa ddata “Deugain mlynedd yn ôl i heddiw…”- Lleoli Hanes Cynnar Celf Perfformio yng Nghymru 1965-1979” sydd wedi ei noddi gan Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC), yn adnodd chwiliadwy, ar-lein sydd yn cynnwys cofnod mor gyflawn ag sy´n bosib o ddigwyddiadau celf perfformio yng Nghymru rhwng 1965 a 1979. Mae’r gronfa yn fyw ar lein ers mis Mawrth 2011. Mae cylch gwaith y gronfa ddata yn cynnwys celf perfformio a gweithiau eraill lle gellir eu hystyried i fod yn rhannu affinedd cryf gydag esthetig celf perfformio, gan gynnwys theatr a dawns arbrofol, celf gosod, celf sonig a barddoniaeth perfformio. Mae´r gronfa ddata yn cofnodi´r holl waith perfformio sydd wedi cymryd lle y tu fewn i ffiniau daearyddol Cymru yn ystod cyfnod ei gylch gwaith, yn cynnwys perfformiadau a wnaethpwyd yng Nghymru gan artistiaid o´r tu allan i Gymru.

Mae´r gronfa ddata yn cynnwys manylion mwy na 600 o ddigwyddiadau ac yn cyfuno: cofnod o fanylion manwl (enwau artistiaid, teitlau gweithiau, dyddiadau a lleoliadau), sampl o ddogfennaeth a mynegai cynhwysfawr o’r defnydd dogfennol sydd ar gael (cofnodion ffotograffig, dogfennaeth glyweled, cyhoeddiadau, effemera, hanes ar lafar). Mae´r mynegai hefyd yn cynnig rhestr gyfan o leoliadau'r holl ddefnydd dogfennol, yn cynnwys archifau sefydliadau a chasgliadau preifat.

Mae fersiwn y gronfa ddata sydd ddim ar lein hefyd yn cynnwys casgliad cynhwysfawr o ddefnydd yn ymwneud â phob digwyddiad, gan gynnwys detholiadau o hanesion ac adolygiadau artistiaid. Oherwydd gwaharddiadau hawlfraint, nid yw’r defnydd hwn ar gael ar lein ar hyn o bryd, ond gellir gofyn am ddetholiadau drwy gysylltu’n uniongyrchol â’r prosiect ymchwil.

Mae´r gronfa ddata wedi cael ei dylunio i ganiatáu chwiliadau ar-lein o´r holl ddefnydd, gan gynnwys y mynegai o ddefnyddiau dogfennol.

 

Wrth gasglu data, mae´r gronfa “Deugain mlynedd yn ôl i heddiw…”- Lleoli Hanes Cynnar Celf Perfformio yng Nghymru 1965-1979 wedi dilyn dau brif ddull:

 

  • a) er mwyn gwneud y cofnod mor gyflawn ag sydd yn bosibl mae´r ymchwilwyr y prosiect wedi gwneud gwaith ymchwil eang yn y maes, yn cynnwys cyfweliadau gydag ymarferwyr am eu gwaith yn y gorffennol ac ymchwil archifol o´r holl ddefnydd a chyhoeddiadau  sydd ar gael.

  • b) er mwyn gwneud y cofnod mor gywir  ag sydd yn bosibl, mae´r ymchwilwyr y prosiect wedi croesgyfeirio´r holl gofnodion newydd ac wedi nodi gwybodaeth ychwanegol fel y bo´n briodol; mae camsillafiadau wedi cael eu cywiro. Mae prif ffynonellau´r cynnwys wedi eu rhestru o dan ‘olion’ i ganiatáu iddynt fedru cael eu gwirio.

 

Ewch i mewn i'r Gronfa Ddata- cliciwch yma!