It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

 

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Research Assistant Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011): Rebecca Edwards
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth university Logo and link to website

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

"It was forty years ago today...":
Locating the early history of performance art in Wales
1965-1979
"Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw...":
Lleoli hanes cynnar celf perfformio yng Nghymru
1965-1979

          

The Early Years of Chapter Arts Centre
Blynyddoedd Cynnar Canolfan Celfyddydau Chapter

Interviewee / Cyfwelai: Christine Kinsey

Since its foundation in 1971, Chapter has developed into one of Europe's leading arts centres. Artist Christine Kinsey, one of the founders of Chapter, speaks about the early years of the Art Centre between 1968 (when the initial idea was conceived) to the mid-1970s. Kinsey provides a fascinating insight into the establishment of alternative art institutions in the UK.

Ers ei sefydlu ym 1971, mae Chapter wedi tyfu i fod yn un o brif ganolfannau celfyddydau Ewrop. Mae’r artist Christine Kinsey, un o sylfaenwyr Chapter, yn sôn am flynyddoedd cynnar y Ganolfan rhwng 1968 (pan darwyd ar y syniad gwreiddiol) a chanol y 70au. Mae Kinsey’n olrhain hanes hynod ddiddorol o’r broses o sefydlu sefydliadau celf amgen yn y Deyrnas Unedig.

[see also - gwelwch hefyd: Interview 38]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In English / Yn Saesneg
Interviewer/ Cyfwelydd: Rebecca Edwards
Recorded / Recordiwyd: Brimaston, Pembrokeshire / Sir Benfro
3 February / Chwefror 2010
[Cyf/Ref: IWFYAT-SI-1]

Image / Llun 1: Canton High School in the 60ies yn a 60au
Image / Llun 2: Christine Kinsey, 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip Sain

Artist Christine Kinsey, one of the founders of Chapter Arts Centre in Cardiff, remembers how in the early 1970s the desire to open an alternative space for art in the Welsh capital was put into action.

Mae’r artist Christine Kinsey, un o gyd-sylfaenwyr Canolfan Celfyddydau Chapter yng Nghaerdydd, yn dwyn i gof y modd gwireddwyd y dyhead i agor lleoliad amgen ar gyfer celf yn y brifddinas yn yr 1970au cynnar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


transcript iconTranscript Summary of the Full Interview / Trawsgrifiad Cryno o’r Cyfweliad Llawn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i Cyfweliadau