It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

 

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Research Assistant Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011): Rebecca Edwards
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth university Logo and link to website

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

"It was forty years ago today...":
Locating the early history of performance art in Wales
1965-1979
"Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw...":
Lleoli hanes cynnar celf perfformio yng Nghymru
1965-1979

Image Llun: Barry Summer School prospectus Ysgol Haf y Barri prosbectws 1965

Barry Summer School- Ysgol Haf Y Barri

Interviewee / Cyfwelai: Wyndham Heycock

For a month every summer, the Barry Summer School brought artists and musicians from around the world to the small Welsh port. In an extraordinary educational experiment, the school offered tuition in avant-garde arts and traditional crafts for professionals and amateurs. Its influence on British visual art, jazz and photography is widely acknowledged. Wyndham Heycock was co-director, with the artist Leslie Moore, of the Summer School during its ‘golden age’ from 1962 to 1973. He gives an insight into the running of the school and shares his memories of its most remarkable people and events.

Am fis bob haf, deuai’r Barry Summer School (Ysgol Haf Y Barri) ag artistiaid a cherddorion o bedwar ban byd i’r dref borthladd fach yn ne Cymru. Mewn arbrawf addysgol hynod, cynigiai’r ysgol hyfforddiant yn y celfyddydau avant-garde a chrefftau traddodiadol i bobl broffesiynol ac i amaturiaid. Cydnabyddir dylanwad sylweddol yr Ysgol Haf ar y celfyddydau gweledol, jazz a ffotograffiaeth ym Mhrydain. Roedd Wyndham Heycock yn cyfarwyddo’r Ysgol Haf ar y cyd â’r artist Leslie Moore yn ystod ei ‘hoes aur’ o 1962 i 1973. Mae’n olrhain y ffordd y cafodd yr ysgol ei rhedeg ynghyd â’i atgofion o’i phobl a’i digwyddiadau mwyaf nodedig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In English / Yn Saesneg
Interviewers / Cyfwelwyr: Heike Roms, Rebecca Edwards
Recorded / Recordiwyd: Brackla, Bridgend / Pen-Y-Bont Ar Ogwr
29 April / Ebrill 2010
[Cyf/Ref: IWFYAT-SI-6]

Image / Llun: Barry Summer School prospectus / Ysgol Haf y Barri prosbectws- 1965

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip Sain

Wyndham Heycock, co-director of the Barry Summer School during its ‘golden age’ 1962-1973, remembers the social life at the school.

Mae Wyndham Heycock, cyd-gyfarwyddwr Ysgol Haf y Barri yn ystod ei ‘hoes aur’ o 1962-1973 yn rhannu ei atgofion o fywyd cymdeithasol yn yr ysgol.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


transcript iconTranscript Summary of the Full Interview / Trawsgrifiad Cryno o’r Cyfweliad Llawn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i'r Cyfweliadau