It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

 

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Research Assistant Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011): Rebecca Edwards
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth university Logo and link to website

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

"It was forty years ago today...":
Locating the early history of performance art in Wales
1965-1979
"Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw...":
Lleoli hanes cynnar celf perfformio yng Nghymru
1965-1979

Image Llun: Nigel Rolfe, ‘Treatment of Individual Parts’, 1978 Chapter Gallery Cardiff Caerdydd

British Performance Art in the 1970s
Celf Perfformio Prydeinig yn y 1970au

Interviewee / Cyfwelai: David Briers

David Briers was Visual Arts Organiser for Chapter Arts Centre in the 1970s and as such witnessed many of the performances that were created there. He also became a close observer of the wider British scene, writing about performance art for publications including Performance Magazine. In this conversation Briers shares his memories of the artists, events and networks that shaped early performance work in Britain.

David Briers oedd Trefnydd Celfyddydau Gweledol ar gyfer Canolfan Celfyddydau Chapter yn y 1970au, ac o ganlyniad bu’n dyst i nifer fawr o’r perfformiadau a grëwyd yno. Daeth yn arsylwr manwl o’r sin Prydeinig ehangach, gan ysgrifennu am gelf perfformio ar gyfer cyhoeddiadau megis Performance Magazine. Yn y sgwrs hon mae Briers yn rhannu ei atgofion o’r artistiaid, o ddigwyddiadau ac o rwydweithiau a siapiodd gwaith perfformio cynnar ym Mhrydain.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In English/ Yn Saesneg
Interviewer/ Cyfwelydd: Rebecca Edwards
Recorded / Recordiwyd: Huddersfield, West Yorkshire
23 June / Mehefin 2010
[Cyf/Ref: IWFYAT-SI-8]

Image /Llun: Nigel Rolfe, ‘Treatment of Individual Parts’ 1978 Chapter Gallery Cardiff / Caerdydd
[Photo / Ffoto – Steve Benbow; Courtesy of / Drwy garedigrwydd: David Briers – Archive Collection (Private) / Casgliad Archif (Preifat)]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip Sain

David Briers, Visual Arts Officer for Chapter Arts Centre in the 1970s, remembers a performance work by Nigel Rolfe, made at Chapter Gallery in 1978.

Mae David Briers, Swyddog Celfyddydau Gweledol ar gyfer Canolfan Celfyddydau Chapter yn y 1970au yn rhannu ei atgofion o waith perfformio gan Nigel Rolfe yn Oriel Chapter, 1978.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


transcript iconTranscript Summary of the Full Interview / Trawsgrifiad Cryno o’r Cyfweliad Llawn

Will be posted soon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i'r Cyfweliadau