It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

 

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Research Assistant Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011): Rebecca Edwards
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth university Logo and link to website

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

"It was forty years ago today...":
Locating the early history of performance art in Wales
1965-1979
"Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw...":
Lleoli hanes cynnar celf perfformio yng Nghymru
1965-1979

‘Boxes’ by gan Maurene Sandoe (i.e. Mo Tingey) 1968. Photo Ffoto: Heike Roms.         mo tingey

Fluxus in Britain - Fluxus ym Mhrydain

Interviewee / Cyfwelai: Mo Tingey

In the late 1960s and early 1970s artist Mo Tingey ran – with her then partner Brian Lane – the Gallery Number Ten in Blackheath, an artspace and small press that specialized in concrete poetry, electronic music, Fluxus and book works. In this conversation Tingey gives a fascinating insight into the various international avant-garde networks of the gallery and her own involvement in Fluxus activities, including the Aberystwyth Fluxconcert in 1968.

Yn y 1960au hwyr a’r 1970au cynnar roedd yr artist Mo Tingey – ar y cyd gyda Brian Lane a oedd yn bartner iddi ar y pryd – yn rhedeg Gallery Number Ten yn Blackheath; lle celf a gwasg fechan a oedd yn arbenigo mewn barddoniaeth goncrit, cerddoriaeth electronig, Fluxus a book works. Yn y sgwrs hon mae Tingey yn cynnig mewnwelediad i amryw o rwydweithiau avant-garde rhyngwladol yr oriel a’i hymglymiad ei hun mewn gweithgareddau Fluxus, gan gynnwys Fluxconcert Aberystwyth yn 1968.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In English / Yn Saesneg
Interviewers/ Cyfwelwyr: Heike Roms, Rebecca Edwards
Recorded / Recordiwyd: London / Llundain
29 July / Gorffenaf 2010
[Cyf/Ref: IWFYAT-SI-10]

Image / Llun 1: ‘Boxes’ by gan Maurene Sandoe (i.e. Mo Tingey) 1968. Photo / Ffoto: Heike Roms.
Image / Llun 2: Mo Tingey, 2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip Sain

Artist Mo Tingey talks about the network of Fluxus artists and its impact on the British art scene in the late 1960s.

Mae’r artist Mo Tingey yn siarad am rwydwaith artistiaid Fluxus a’i effaith ar y sin gelf Brydeinig yn y 1960au hwyr.

[Please note background noise throughout the recording. Noder y swn cefndirol drwy gydol y recordiad.]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

transcript iconTranscript Summary of the Full Interview / Trawsgrifiad Cryno o’r Cyfweliad Llawn

Will be posted soon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

 

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i'r Cyfweliadau