It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

 

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Research Assistant Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011): Rebecca Edwards
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth university Logo and link to website

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

"It was forty years ago today...":
Locating the early history of performance art in Wales
1965-1979
"Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw...":
Lleoli hanes cynnar celf perfformio yng Nghymru
1965-1979

Image Llun 1: Clive Robertson, ‘12, 13, 8, 11’ 1970, Cardiff and Newport Caerdydd a Chasnewydd.            Image Llun 2: Clive Robertson, 2010.

Performance Art – From Wales to Canada
Celf Perfformio – O Gymru i Ganada

Interviewee / Cyfwelai: Clive Robertson

Performance art in Wales since the 1960s has developed in close connection with performative forms of poetry. Eminent poet Peter Finch shares his memories of the experimental poetry scene in Wales and the UK, the emergence of performance poetry and the influence of literary magazines and small presses.

Clive Robertson studied fine art at Cardiff and Reading before moving to Canada, where he built a distinguished career as an artist, writer and teacher. In this conversation, Robertson shares his memories of early performance work at Cardiff College of Art and gives a fascinating insight into the development of performance art in Wales, the UK and Canada.

Astudiodd Clive Robertson gelfyddydau cain yng Nghaerdydd a Reading cyn symud i Ganada ble sefydlodd yrfa nodedig iddo’i hun fel artist, ysgrifennwr ac athro. Yn y sgwrs hon mae Robertson yn rhannu ei atgofion o waith berfformio cynnar yng Ngholeg Celf Caerdydd ac yn cynnig mewnwelediad hynod ddiddorol i ddatblygiad celf perfformio yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a Chanada.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In English /Yn Saesneg
Interviewers / Cyfwelwyr: Heike Roms, Rebecca Edwards
Recorded / Recordiwyd: London / Llundain
14 December / Rhagfyr 2010
[Cyf/Ref: IWFYAT-SI-20]

Image / Llun 1: Clive Robertson, ‘12, 13, 8, 11’ 1970, Cardiff and Newport / Caerdydd a Chasnewydd.
[Courtesy of / Drwy garedigrwydd: Clive Robertson - Archive Collection (Private) / Casgliad Archif (Preifat)]
Image / Llun 2: Clive Robertson, 2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip Sain

Artist Clive Robertson remembers performance work in Cardiff and Newport in the late 1960s.

Mae´r artist Clive Robertson yn dwyn i gof gwaith perfformio yng Nghaerdydd a Chasnewydd yn y 1960au hwyr.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

transcript iconTranscript Summary of the Full Interview / Trawsgrifiad Cryno o’r Cyfweliad Llawn

Will be posted soon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

 

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i'r Cyfweliadau