It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

 

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Research Assistant Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011): Rebecca Edwards
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth university Logo and link to website

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

"It was forty years ago today...":
Locating the early history of performance art in Wales
1965-1979
"Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw...":
Lleoli hanes cynnar celf perfformio yng Nghymru
1965-1979

Image Llun 1: Nigel Rolfe, ‘Red Tower’ 1978, Cardiff Caerdydd. Courtesy of Drwy garedigrwydd David Briers Archive Collection (Private)Casgliad Archif (Preifat)           Image Llun 2: Nigel Rolfe, 2010.

Celtic Connections – Performance Art in Ireland and Wales
Cysylltiadau Celtaidd – Celf Perfformio yn Iwerddon a Chymru

Interviewee / Cyfwelai: Nigel Rolfe

Nigel Rolfe is recognised as an important figure in performance art, with a career spanning more than three decades. One of his earliest performances – created at the Wrexham Eisteddfod in 1977 – caused a major controversy in the British press. In this conversation Rolfe discusses his memories of the event, his artistic development and performance making in the UK and in Ireland (where he is based).

Cydnabyddir Nigel Rolfe fel ffigwr pwysig ym maes celf perfformio, gyda gyrfa sy’n ymestyn tros gyfnod o ddeg mlynedd ar hugain. Achosodd un o´i berfformiadau cynharaf – a grëwyd yn Eisteddfod Wrecsam yn 1977 – cryn ddadlau yn y wasg Brydeinig. Yn y sgwrs hon, mae Rolfe yn rhannu ei atgofion o´r digwyddiad, ei ddatblygiad artistig, a chreu perfformiadau yn y Deyrnas Unedig ac yn yr Iwerddon (ble mae bellach wedi ymgartrefu).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In English / Yn Saesneg
Interviewer / Cyfwelydd: Heike Roms
Recorded / Recordiwyd: London / Llundain
6 December / Rhagfyr 2010
[Cyf/Ref: IWFYAT-SI-21]

Image / Llun 1: Nigel Rolfe ‘Red Tower’ 1978 Cardiff / Caerdydd.
Courtesy of / Drwy garedigrwydd: David Briers - Archive Collection (Private) / Casgliad Archif (Preifat)
Image / Llun 2: Nigel Rolfe, 2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip Sain

Artist Nigel Rolfe remembers his participation in the controversial ‘Performance Art pavilion’ at the Wrexham Eisteddfod in 1977.

Mae´r artist Nigel Rolfe yn dwyn i gof ei gyfranogiad yn y ‘Pafiliwn Celf Perfformio’ dadleuol yn Eisteddfod Wrecsam, 1977.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

transcript iconTranscript Summary of the Full Interview / Trawsgrifiad Cryno o’r Cyfweliad Llawn

Will be posted soon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i'r Cyfweliadau