It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

 

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Research Assistant Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011): Rebecca Edwards
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth university Logo and link to website

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

"It was forty years ago today...":
Locating the early history of performance art in Wales
1965-1979
"Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw...":
Lleoli hanes cynnar celf perfformio yng Nghymru
1965-1979

Image Llun: Diamond Age: ‘Gordon Has Problems Growing Up’ 1977, Cardiff Caerdydd. Photo Ffoto: Paul Turner. Courtesy of Drwy garedigrwydd Janek Alexander Archive Collection (Private)Casgliad Archif (Preifat)

Cardiff’s Performance Scene in the 1970s
Sin Perfformio Caerdydd yn y 1970au

Interviewee / Cyfwelai: Janek Alexander

Janek Alexander belonged to the new wave of young performance makers that emerged in Cardiff in the early seventies. In this public conversation, Alexander explores his unique body of work, created between the mid-1970s and the early 1980s, with the help of archive footage and contributions from former collaborators.

Roedd Janek Alexander yn perthyn i don o artistiaid perfformio ifanc a ddaeth i’r amlwg yng Nghaerdydd yn ystod yr 1970au cynnar. Gyda chymorth ffilmiau o’r archif a chyfraniadau gan ei gyn-gydweithredwyr, yn y sgwrs gyhoeddus hon mae Alexander yn archwilio ei gorff unigryw o waith a grëwyd rhwng canol yr 1970au a’r 1980au cynnar.

[see also - gwelwch hefyd: Interview 43]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

with / gyda: Karen Lucas, Karen Macgregor, Dave Perry, Paul Turner

In English / Yn Saesneg
Interviewer / Cyfwelydd: Heike Roms
Recorded / Recordiwyd: Chapter Cardiff / Caerdydd [public conversation - cyfweliad cyhoeddus]
17 October / Hydref 2010
[Cyf/Ref: IWFYAT-SI-28]

Image / Llun: Diamond Age: ‘Gordon Has Problems Growing Up’ 1977 Cardiff / Caerdydd. [ Photo / Ffoto: Paul Turner. Courtesy of / Drwy garedigrwydd: Janek Alexander - Archive Collection (Private) / Casgliad Archif (Preifat])

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip Sain

Janek Alexander, who began to make performance work when still at school in Cardiff in the 1970s, remembers the influences on his early work.

Mae Janek Alexander, a ddechreuodd wneud gwaith perfformio tra’n ddisgybl ysgol yng Nghaerdydd yn y 1970au, yn dwyn i gof rhai o’r dylanwadau ar ei waith cynnar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

transcript iconTranscript Summary of the Full Interview / Trawsgrifiad Cryno o’r Cyfweliad Llawn

Will be posted soon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i'r Cyfweliadau