It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

 

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Research Assistant Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011): Rebecca Edwards
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth university Logo and link to website

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

"It was forty years ago today...":
Locating the early history of performance art in Wales
1965-1979
"Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw...":
Lleoli hanes cynnar celf perfformio yng Nghymru
1965-1979

Image Llun 1: Zoo Group: ‘Wonderland’ 1972, Cardiff Caerdydd. Courtesy of Drwy garedigrwydd John Gingell Archive Collection (Private)Casgliad Archif (Preifat)            Image Llun 2: Ken Hickman, Charles Garrard and a John Danvers, 2010.

Cardiff College of Art and The Zoo Group
Coleg Celf Caerdydd a The Zoo Group

Interviewees / Cyfweleion: John Danvers, Charles Garrad, Ken Hickman

The Zoo Artists Co-operative (or Zoo Group) was founded in the early 1970s by a group of lecturers and students from Cardiff College of Art. Although only active for a short period, its affiliated artists were central to many developments in performance art in Cardiff. John Danvers, Charles Garrad and Ken Hickman, all graduates from Cardiff College of Art, talk about their work as members of the Zoo Group, about their performance collective, Anti-bodies, and about the emergence of performance art at the College.

Sefydlwyd cwmni cydweithredol artistiaid The Zoo Artists Co-operative (neu Zoo Group) ar ddechrau’r 70au gan grwp o ddarlithwyr a myfyrwyr o Goleg Celf Caerdydd. Er mai dim ond am gyfnod cymharol fyr bu’r grwp mewn bodolaeth, chwaraeodd ei hartistiaid cyswllt ran ganolog mewn nifer o ddatblygiadau ym maes celf perfformio yng Nghaerdydd. Mae John Danvers, Charles Garrad a Ken Hickman, oll yn raddedigion o’r Coleg Celf, yn sôn am eu gwaith fel aelodau o’r Zoo Group, am eu cwmni perfformio cydweithredol, Anti-bodies ac am ddyfodiad celf perfformio yn y Coleg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In English / Yn Saesneg
Interviewers / Cyfwelwyr: Heike Roms, Rebecca Edwards
Recorded / Recordiwyd: Cardiff / Caerdydd
4 March / Mawrth 2010
[Cyf/Ref: IWFYAT-GI-2]

Image / Llun 1: Zoo Group: ‘Wonderland’ 1972, Cardiff / Caerdydd. Courtesy of / Drwy garedigrwydd: John Gingell - Archive Collection (Private) / Casgliad Archif (Preifat)
Image / Llun 2: Ken Hickman, Charles Garrad and / a John Danvers, 2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip SainaudioVideo Extract / Clip Fideo

Former students at Cardiff School of Art (John Danvers, Charles Garrad, Ken Hickman) remember the emergence of action-based teaching approaches at the art school in the early 1970s.

Mae cyn-fyfyrwyr o Goleg Celf Caerdydd (John Danvers, Charles Garrad, Ken Hickman) yn hel atgofion ar ymddangosiad dulliau dysgu yn seiliedig ar weithredoedd yn y coleg celf yn y 1970au cynnar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

transcript iconTranscript Summary of the Full Interview / Trawsgrifiad Cryno o’r Cyfweliad Llawn

Will be posted soon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i'r Cyfweliadau