It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

 

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Research Assistant Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011): Rebecca Edwards
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth university Logo and link to website

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

"It was forty years ago today...":
Locating the early history of performance art in Wales
1965-1979
"Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw...":
Lleoli hanes cynnar celf perfformio yng Nghymru
1965-1979

Image Llun 1: student performance perfformiad myfyrwyr: ‘Desire Caught by the Tail’ 1973 Cardiff Caerdydd  Courtesy of Drwy garedigrwydd: John Gingell - Archive Collection (Private) Casgliad Archif (Preifat)       Image Llun 2: Mike Shaw, Colin Ainsworth, Suzy Peters, Tim Diggles, 2010.

Teaching Performance: Cardiff College of Art in the 1970s
Dysgu Perfformio: Coleg Celf Caerdydd yn y 1970au

Interviewees / Cyfweleion: Colin Ainsworth, Tim Diggles, Suzy Peters, Mike Shaw

Cardiff College of Art was one of the first art schools in the United Kingdom to offer dedicated tuition in performance. In this conversation four of the first cohort of students (Colin Ainsworth, Tim Diggles, Suzy Peters, Mike Shaw) who worked in CCA’s so-called ‘Third Area’ (focusing on performance and film) remember their time at the College and their performance collaborations with artists John Gingell and Marty St. James.

Coleg Celf Caerdydd oedd un o’r ysgolion gelf gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gynnig hyfforddiant arbenigol mewn perfformio. Yn y sgwrs hon, mae pedwar o’r garfan gyntaf o fyfyrwyr (Colin Ainsworth, Tim Diggles, Suzy Peters, Mike Shaw) a weithiodd yn ‘Third Area’ y Coleg (y ‘Drydedd Ardal fel y galwyd, a oedd yn canolbwyntio ar berfformio a ffilm) yn cofio eu hamser yn y Coleg, a’u perfformiadau ar y cyd gyda’r artistiaid John Gingell a Marty St. James.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In English / Yn Saesneg
Interviewers / Cyfwelwyr: Heike Roms, Rebecca Edwards
Recorded / Recordiwyd: Cardiff / Caerdydd
9 July / Gorffennaf 2010
[Cyf/Ref: IWFYAT-GI-3]

Image / Llun 1: student performance / perfformiad myfyrwyr: ‘Desire Caught by the Tail’ 1973 Cardiff / Caerdydd
[Courtesy of / Drwy garedigrwydd: John Gingell - Archive Collection (Private) / Casgliad Archif (Preifat)]
Image / Llun 2: Mike Shaw, Colin Ainsworth, Suzy Peters, Tim Diggles, 2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip SainaudioVideo Extract / Clip Fideo


Former students at Cardiff School of Art (Colin Ainsworth, Tim Diggles, Suzy Peters, Mike Shaw) remember the staging of performative ‘symposiums’ at the school in the early 1970s.

Mae cyn-fyfyrwyr o Goleg Celf Caerdydd (Colin Ainsworth, Tim Diggles, Suzy Peters, Mike Shaw) yn trafod llwyfannu ‘symposiums’ perfformio yn yr ysgol yn y 1970au cynnar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

transcript iconTranscript Summary of the Full Interview / Trawsgrifiad Cryno o’r Cyfweliad Llawn

Will be posted soon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i'r Cyfweliadau