It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

 

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Research Assistant Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011): Rebecca Edwards
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth university Logo and link to website

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

"It was forty years ago today...":
Locating the early history of performance art in Wales
1965-1979
"Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw...":
Lleoli hanes cynnar celf perfformio yng Nghymru
1965-1979

Image Llun: Marty St James and Anne Wilson, ‘Perfect Moments’ 1982, Oriel Cardiff Caerdydd.

The Welsh Arts Council and Performance Art
Cyngor Celfyddydau Cymru a Chelf Perfformio

Interviewees / Cyfweleion: Isabel Hitchman, Tessa Hartog and/ a Valmai Ward

Isabel Hitchman, Tessa Hartog and Valmai Ward worked together in the Welsh Arts Council’s (Visual) Art department for many years. In this joint conversation the three provide a fascinating insight into the Arts Council’s work in Wales during the 1970s and 1980s and into the many changes in cultural policy and artistic practice which they witnessed throughout this time.

Roedd Isabel Hitchman, Tessa Hartog a Valmai Ward yn cyd-weithio gyda’i gilydd yn adran Celfyddydau (Gweledol) Cyngor Celfyddydau Cymru am nifer o flynyddoedd. Yn y sgwrs hon, mae´r tair yn cynnig mewnwelediad i waith y Cyngor Celfyddydau yng Nghymru yn ystod y 1970au a´r 1980au, ac i´r newidiadau niferus ym mholisi diwylliannol ac mewn ymarferiad artistig y buont yn dyst iddynt yn ystod y cyfnod.

[see also - gwelwch hefyd: Interview 7]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In English / Yn Saesneg
Interviewers / Cyfwelwyr: Heike Roms, Rebecca Edwards
Recorded / Recordiwyd: Cardiff / Caerdydd
3 February / Chwefror 2011
[Cyf/Ref: IWFYAT-GI-5]

Image / Llun: Marty St James and Anne Wilson, ‘Perfect Moments’ 1982 Oriel Cardiff / Caerdydd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip Sain

Isabel Hitchman, Tessa Hartog and Valmai Ward, who worked together in the Welsh Arts Council’s (Visual) Art department for many years, remember how the council underwent significant changes in the 1970s.

Mae Isabel Hitchman, Tessa Hartog a Valmai Ward, oedd yn gweithio gyda´i gilydd am flynyddoedd yn adran Celfyddydau (Gweledol) Cyngor Celfyddydau Cymru, yn dwyn i gof sut newidiodd y Cyngor yn sylweddol yn y 1970au.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

transcript iconTranscript Summary of the Full Interview / Trawsgrifiad Cryno o’r Cyfweliad Llawn

Will be posted soon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i'r Cyfweliadau