It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

 

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Research Assistant Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011): Rebecca Edwards
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth university Logo and link to website

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

"It was forty years ago today...":
Locating the early history of performance art in Wales
1965-1979
"Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw...":
Lleoli hanes cynnar celf perfformio yng Nghymru
1965-1979

Image Llun: student performance perfformiad myfyrwyr: Theatre in Transit ‘Odyssey 2 ’ 1970 Cardiff Caerdydd           Image Llun 2: Mike Pearson, Cardiff Caerdydd 2010.

Performance in Cardiff 1968–1975
– A Guided Tour

Perfformio yng Nghaerdydd 1968-1975
– Taith Dywysedig

Interviewee / Cyfwelai: Mike Pearson

Mike Pearson, theatre artist and scholar, came to Cardiff in 1968 to read archaeology and became quickly involved in the city’s burgeoning performance scene. Pearson leads a guided visit to seven locations in the Welsh capital where he witnessed or created performance work between 1968 and 1975 – these include lecture theatres and proper theatres, community arts venues and shopping malls, some still active, others long disappeared. These ‘sited’ interviews paint a vivid picture of the many people and places that assisted in the emergence of performance and experimental theatre in Cardiff.

Daeth Mike Pearson, yr artist theatr ac ysgolhaig, i Gaerdydd ym 1968 i astudio archaeoleg a buan iawn y daeth yn rhan o sin berfformio’r ddinas a oedd ar y pryd yn prysur ddatblygu. Mae Pearson yn arwain taith o gwmpas y brifddinas i saith lleoliad lle bu’n dyst neu lle bu’n gyfrifol am greu perfformiadau rhwng 1968 a 1975. Ymhlith y lleoliadau mae darlithfeydd, theatrau, lleoliadau celfyddyd gymunedol a chanolfannau siopa, rai ohonynt sydd yn dal i weithredu tra bod eraill wedi hen ddiflannu. Mae’r cyfweliadau ‘ar leoliad’ hyn yn creu darlun byw o’r holl bobl a’r holl lefydd a chwaraeodd ran yn natblygiad celf perfformio a theatr arbrofol yng Nghaerdydd.

[see also - gwelwch hefyd: Interview 34 Interview 37 Interview 43]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In English / Yn Saesneg
Interviewer / Cyfwelwydd: Heike Roms
Recorded / Recordiwyd: Cardiff / Caerdydd
27 November / Tachwedd 2009
[Cyf/Ref: IWFYAT-Sited-1]

Image / Llun: student performance / perfformiad myfyrwyr: Theatre in Transit ‘Odyssey 2 ’ 1970 Cardiff / Caerdydd
[Courtesy of / Drwy garedigrwydd: Mike Pearson - Archive Collection (Private)/ Casgliad Archif (Preifat)]
Image / Llun 2: Mike Pearson, Cardiff / Caerdydd 2009.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip SainaudioVideo Extract / Clip Fideo

Theatre artist and scholar, Mike Pearson, remembers how his company, Cardiff Laboratory Theatre, explored object-based performance work at Cardiff’s Llanover Hall in the early 1970s.

Mae Mike Pearson, yr artist theatr ac ysgolhaig, yn dwyn i gof sut bu ei gwmni, Cardiff Laboratory Theatre, yn arbrofi gyda gwaith perfformio yn seiliedig ar wrthrychau yn Neuadd Llanofer, Caerdydd yn y 1970au cynnar.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

transcript iconTranscript Summary of the Full Interview / Trawsgrifiad Cryno o’r Cyfweliad Llawn

Will be posted soon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i'r Cyfweliadau