It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

 

A research project devoted to uncovering and archiving the history of Performance Art in Wales.

Prosiect ymchwil i ddadorchuddio ac archifo hanes Celf Perfformio yng Nghymru.

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC) (2009-2011)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU) (2009-2011)
ARTS COUNCIL OF WALES (ACW) (2006-2008)
CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU (CCC) (2006-2008)
SIR DAVID HUGHES PARRY AWARD 2006, 2008
ABERYSTWYTH UNIVERSITY RESEARCH FUND (2007)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth University Logo and link to website

Arts Council Wales logo and link to website

National Lottery Logo

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

An Oral History of Performance Art in Wales - Hanes Llafar Celfyddyd Perfformio yng Nghymru

Image Llun 1: Ivor Davies, ‘Adam on St Agnes Eve’ 1968, Swansea Abertawe. Photo Ffoto: Stephen Hibbs.           Image Llun 2: Ivor Davies and a Heike Roms, 2006. Photo Ffoto: Phil Babot.

Destruction in Art

Interviewee / Cyfwelai: Ivor Davies

One of the foremost figures in contemporary Welsh art, painter, writer and activist Ivor Davies, a native of Penarth, taught Art History at Edinburgh University and Newport College of Art. He received a doctorate from Edinburgh for his thesis on the Russian avant-garde and has published many scholarly articles on the modern period in both the English and Welsh languages. For nearly twenty years now he has painted full time. A synthesis of ancient Celtic and modern Welsh issues expresses a struggle for cultural and national identity in his work, which appears in many public and private collections.

Always interested in the most radical art movements, during the 1960s Davies was central to Destruction in Art, creating a series of performances involving anatomical diagrams and explosives, which were shown in Edinburgh, Durham, Bristol and at the influential Destruction in Art Symposium in London in 1966. His Adam on St Agnes' Eve at Swansea University in 1968 was the first known work of performance art to take place in Wales.

Ivor Davies was in conversation about his performance work in the 1960s, the Destruction in Art Symposium in 1966 and his involvement with the Beca group.

Bu Ivor Davies o Benarth, sy'n arlynydd, awdur a gweithredwr gwleidyddol ac yn un o'r ffigurau mwyaf blaenllaw yn y byd celf cyfoes yng Nghymru, yn dysgu Hanes Celf ym Mhrifysgol Caeredin a Choleg Celf Casnewydd. Derbyniodd ddoethuriaeth o Gaeredin am ei draethawd ar yr avant-garde yn Rwsia ac mae wedi cyhoeddi llawer o erthyglau ysgolheigaidd ar y cyfnod modern yn Saesneg ac yn y Gymraeg. Ers yn agos i ugain mlynedd bellach mae wedi bod yn peintio'n amser llawn. Mae synthesis o bynciau Celtaidd hynafol a rhai Cymreig modern yn mynegi'r frwydr am hunaniaeth ddiwylliannol a chenedlaethol yn ei waith, sydd i'w weld mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus a phreifat.

Bu gan Davies ddiddordeb erioed yn y mudiadau celfyddydol mwyaf radicalaidd. Yn ystod y 1960au chwaraeodd ran ganolog yn y mudiad Destruction in Art, gan greu cyfres o berfformiadau a oedd yn cynnwys diagramau anatomegol a ffrwydron ac a ddangoswyd yng Nghaeredin, Durham, Bryste a'r digwyddiad dylanwadol yn Llundain ym 1966, sef y Destruction in Art Symposium. Ei waith ef, Adam on St Agnes Eve, ym Mhrifysgol Abertawe ym 1968 oedd un o'r “digwyddiadau” cyntaf y gwyddir amdano a gynhaliwyd yng Nghymru.

Sgwrsiodd Ivor Davies am ei waith perfformio yn y 1960au, y Destruction in Art Symposium ym 1966 a'i ymrwymiad â'r grwp Beca.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In English / Yn Saesneg
Interviewer / Cyfwelwydd: Heike Roms
Recorded / Recordiwyd: Cardiff / Caerdydd - Space Workshop, Cardiff School of Art and Design
12 October / Hydref 2006 (as part of / fel rhan o EXPERIMENTICA 2006)
[Cyf/Ref: WsWFP-1]

With the support of Chapter and SHIFTwork/CSAD, UWIC. Gyda chefnogaeth Chapter a SHIFTwork/CSAD, UWIC.

Image / Llun 1: Ivor Davies, ‘Adam on St Agnes Eve’ 1968, Swansea / Abertawe. Photo/ Ffoto: Stephen Hibbs.
[Courtesy of Drwy garedigrwydd: Ivor Davies - Archive Collection (Private) / Casgliad Archif (Preifat)]
Image / Llun 2: Ivor Davies and /a Heike Roms, 2006. Photo / Ffoto: Phil Babot.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip SainaudioVideo Extract / Clip Fideo

Artist Ivor Davies remembers the influences on his early performance work in the 1960s.

Mae´r artist Ivor Davies yn dwyn i gof y dylanwadau ar ei waith perfformio cynnar yn y 1960au.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

transcript iconFull Transcript of the Interview / Trawsgrifiad Llawn o’r Cyfweliad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Part of “What’s Welsh for Performance? – An Oral History of Performance Art in Wales"
- for more information click here.
Rhan o “Beth yw “Performance” yn Gymraeg? – Hanes Llafar Celfyddyd Perfformio yng Nghymru"
- am mwy o wybodaeth cliciwch yma.

Funded by / Ariannwyd gan Arts Council of Wales/ Cyngor Celfyddydau Cymru

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i'r Cyfweliadau