It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

 

A research project devoted to uncovering and archiving the history of Performance Art in Wales.

Prosiect ymchwil i ddadorchuddio ac archifo hanes Celf Perfformio yng Nghymru.

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC) (2009-2011)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU) (2009-2011)
ARTS COUNCIL OF WALES (ACW) (2006-2008)
CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU (CCC) (2006-2008)
SIR DAVID HUGHES PARRY AWARD 2006, 2008
ABERYSTWYTH UNIVERSITY RESEARCH FUND (2007)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth University Logo and link to website

Arts Council Wales logo and link to website

National Lottery Logo

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

An Oral History of Performance Art in Wales - Hanes Llafar Celfyddyd Perfformio yng Nghymru

Image Llun 1: Shirley Cameron & Roland Miller, ‘Cyclamen Cyclists’ 1971, Swansea Abertawe.          Image Llun 2: Shirley Cameron, Roland Miller and a Heike Roms, 2006; Photo Ffoto: Tim Freeman.

British Performance Art in the 1970s
Celf Perfformio Prydeinig yn yr 1970au

Interviewees / Cyfweleion: Shirley Cameron & Roland Miller

Shirley Cameron, a trained sculptor, and Roland Miller, who had been a core member of the influential People Show, first worked together in 1970 in the context of the famous Barry Summer School, one of the finest examples of experimental art education in Britain. Throughout the seventies they created a substantial body of work together from their base in Swansea, making simple ritual event-pieces, working with colour, perspective and found objects in a visually striking manner.

Whilst continuing to create solo work and collaborate with a number of other performance artists, Cameron and Miller are best known for their joint practice as a couple, often exploring their mutual roles in this partnership, and later frequently involving their two daughters in the work.

Shirley Cameron and Roland Miller were in conversation about performance at the legendary Barry Summer School and their performance work in Wales in the 1970s.

Fe weithiodd Shirley Cameron, sydd wedi'i hyfforddi fel cerflunydd, a Roland Miller, a oedd yn aelod craidd o'r People Show dylanwadol, gyda'i gilydd am y tro cyntaf ym 1970 yng nghyd-destun y Barry Summer School nodedig, un o'r enghreifftiau gorau o addysg celfyddyd arbrofol ym Mhrydain. Trwy gydol y saithdegau fe greodd y ddau gorff sylweddol o waith gyda'i gilydd o'u canolfan yn Abertawe, gan greu digwyddiadau syml defodol, yn gweithio gyda lliw a phersbectif mewn dull gweledol trawiadol.

Er eu bod wedi parhau i greu gwaith unigol a chydweithio gyda nifer o artistiaid perfformio eraill, mae Cameron a Miller yn fwyaf adnabyddus am eu gwaith ar y cyd fel cwpl, yn aml yn archwilio eu rolau eu hunain o fewn eu partneriaeth, ac yn ddiweddarach yn aml yn cynnwys eu dwy ferch yn y gwaith.

Sgwrsiodd Shirley Cameron a Roland Miller am berfformio yn y Barry Summer School nodedig a'u gwaith perfformio ar y cyd yng Nghymru yn y 1970au.

[see also - gwelwch hefyd: Interview 32]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In English / Yn Saesneg
Interviewer / Cyfwelwydd: Heike Roms
Recorded / Recordiwyd: Cardiff / Caerdydd - Space Workshop, Cardiff School of Art and Design
23 November / Tachwedd 2006.
[Cyf/Ref: WsWFP-2]

With the support of SHIFTwork/CSAD, UWIC. Gyda chefnogaeth SHIFTwork/CSAD, UWIC.

Image / Llun 1: Shirley Cameron & Roland Miller, ‘Cyclamen Cyclists’ 1971, Swansea / Abertawe.
[Courtesy of / Drwy garedigrwydd: Shirley Cameron * Roland Miller - Archive Collection (Private)/ Casgliad Archif (Preifat)]
Image / Llun 2: Shirley Cameron, Roland Miller and / a Heike Roms, 2006; Photo / Ffoto: Tim Freeman.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip SainaudioVideo Extract / Clip Fideo

Artists Shirley Cameron and Roland Miller remember creating performance work at Barry Summer School in 1970.

Mae’r artistiaid Shirley Cameron a Roland Miller yn dwyn i gof y gwaith perfformio  grëwyd yn Ysgol Haf y Barri yn 1970.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

transcript iconFull Transcript of the Interview / Trawsgrifiad Llawn o’r Cyfweliad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Part of “What’s Welsh for Performance? – An Oral History of Performance Art in Wales"
- for more information click here.
Rhan o “Beth yw “Performance” yn Gymraeg? – Hanes Llafar Celfyddyd Perfformio yng Nghymru"
- am mwy o wybodaeth cliciwch yma.

Funded by / Ariannwyd gan Arts Council of Wales/ Cyngor Celfyddydau Cymru

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i'r Cyfweliadau