It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

 

A research project devoted to uncovering and archiving the history of Performance Art in Wales.

Prosiect ymchwil i ddadorchuddio ac archifo hanes Celf Perfformio yng Nghymru.

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC) (2009-2011)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU) (2009-2011)
ARTS COUNCIL OF WALES (ACW) (2006-2008)
CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU (CCC) (2006-2008)
SIR DAVID HUGHES PARRY AWARD 2006, 2008
ABERYSTWYTH UNIVERSITY RESEARCH FUND (2007)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth University Logo and link to website

Arts Council Wales logo and link to website

National Lottery Logo

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

An Oral History of Performance Art in Wales - Hanes Llafar Celfyddyd Perfformio yng Nghymru

Image Llun 1: Chapter in the 1980s yn yr 80au.         Image Llun 2: Geoff Moore, Janek Alexander, Mike Pearson and a Heike Roms, 2007. Photo Ffoto: Phil Babot.

The Early Years of Chapter Arts Centre
Blynyddoedd Cynnar Canolfan Celfyddydau Chapter

Interviewees / Cyfweleion: Janek Alexander, Geoff Moore & Mike Pearson

What is the relationship between performance art and experimental theatre? It has often been claimed that whilst in North America performance art grew out of painting and sculpture, in Britain artists aligned themselves more closely with alternative theatre and its radical traditions. In Wales, the borders between experimental theatre and performance art have indeed always been fluid. Here theatre artists have often embraced artistic strategies that are familiar from performance art, such as site-specificity, task-based physical action, the use of duration and a greater attention to the audience.

Three of the most important Wales-based experimental theatre artists of the last few decades, Janek Alexander, Geoff Moore and Mike Pearson, were in conversation about their work, Cardiff's performance scene in the 1970s and 1980s and their involvement in Chapter Arts Centre.

Janek Alexander worked as a performer and director with companies such as Diamond Age, before becoming theatre programmer for Chapter. He is now the Arts Centre's director. Geoff Moore is artistic director of Moving Being, one of the first multimedia and interdisciplinary performance groups in the UK. Mike Pearson was a founding member of Cardiff Laboratory Theatre in the 1970s and Brith Gof in the 1980s and still makes performance work with Pearson/ Brookes.

Beth yw'r berthynas rhwng celfyddyd perfformio â theatr arbrofol? Fe honnir y gellir olrhain datblygiad celfyddyd perfformio yng Ngogledd America o feysydd arlunio a cherflunio, tra bod artistiaid tebyg ym Mhrydain wedi gosod eu hunain yn agosach at y theatr amgen a'i draddodiadau radicalaidd.Yn wir, mae'r ffin rhwng theatr arbrofol a chelfyddyd perfformio yng Nghymru wedi bod yn un hyblyg. Mae artistiaid theatr yng Nghymru yn aml wedi defnyddio strategau celfyddydol a ellir eu holrhain o gelfyddyd perfformio, megis theatr safle-benodol, gwaith corfforol yn seiliedig ar dasgau, perfformiadau parhaol, ac o dalu mwy o sylw i'r gynulleidfa.

Roedd tri o artistiaid theatr arbrofol bwysicaf Cymru o'r deg mlynedd ar hugain diwethaf, Janek Alexander, Geoff Moore ac Mike Pearson, yn sgwrsio am eu gwaith, am y sin berfformio yng Nghaerdydd yn y 1970au ac 1980au ac ynglyn â'u cysylltiadau a Chanolfan Gelf Chapter.

Gweithiodd Janek Alexander fel perfformiwr a chyfarwyddwr gyda chwmnïau megis Diamond Age, cyn iddo ddod yn rhaglennydd theatr ar gyfer Chapter. Erbyn hyn, Janek yw cyfarwyddwr y Ganolfan. Geoff Moore yw cyfarwyddwyr artsitig Moving Being, un o'r grwpiau perfformio aml-gyfryngol a rhyngddisgyblaethol cyntaf yn y DU. Roedd Mike Pearson yn un o aelodau cychwynnol Cardiff Laboratory Theatre yn yr 1970 a Brith Gof yn y 1980au, ac mae'n parhau i gynhyrchu gwaith gyda Pearson/Brookes.

[see also - gwelwch hefyd: Interview 27 Interview 34 Interview 36 Interview 37]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In English / Yn Saesneg
Interviewer / Cyfwelwydd: Heike Roms
Recorded / Recordiwyd: Cardiff / Caerdydd - Space Workshop, Cardiff School of Art and Design
18 October / Hydref 2007 (as part of / fel rhan o EXPERIMENTICA 2007)
[Cyf/Ref: WsWFP-5]

With the support of Chapter and SHIFTwork/CSAD, UWIC. Gyda chefnogaeth Chapter a SHIFTwork/CSAD, UWIC.

Image / Llun 1: Chapter in the 1980s yn yr 80au.
[Courtesy of / Drwy garedigrwydd: Chapter- Archive Collection (Private) / Casgliad Archif (Preifat)]
Image / Llun 2: Geoff Moore, Janek Alexander, Mike Pearson and a Heike Roms, 2007. Photo / Ffoto: Phil Babot.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip SainaudioVideo Extract / Clip Fideo

Theatre artists Janek Alexander, Geoff Moore and Mike Pearson remember Cardiff’s performance scene in the early 1970s.

Mae’r artistiaid theatr Janek Alexander, Geoff Moore a Mike Pearson yn rhannu eu hatgofion o sin perfformio Caerdydd yn y 1970au cynnar. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

transcript iconTranscript Summary of the Full Interview / Trawsgrifiad Cryno o’r Cyfweliad Llawn

Will be posted soon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Part of “What’s Welsh for Performance? – An Oral History of Performance Art in Wales"
- for more information click here.
Rhan o “Beth yw “Performance” yn Gymraeg? – Hanes Llafar Celfyddyd Perfformio yng Nghymru"
- am mwy o wybodaeth cliciwch yma.

Funded by / Ariannwyd gan Arts Council of Wales/ Cyngor Celfyddydau Cymru

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i'r Cyfweliadau