It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

 

A research project devoted to uncovering and archiving the history of Performance Art in Wales.

Prosiect ymchwil i ddadorchuddio ac archifo hanes Celf Perfformio yng Nghymru.

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC) (2009-2011)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU) (2009-2011)
ARTS COUNCIL OF WALES (ACW) (2006-2008)
CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU (CCC) (2006-2008)
SIR DAVID HUGHES PARRY AWARD 2006, 2008
ABERYSTWYTH UNIVERSITY RESEARCH FUND (2007)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth University Logo and link to website

Arts Council Wales logo and link to website

National Lottery Logo

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

An Oral History of Performance Art in Wales - Hanes Llafar Celfyddyd Perfformio yng Nghymru

Image Llun 1: Chapter in the 1980s yn yr 80au.        

Experimental Theatre in Wales
Theatr Arbrofol yng Nghymru

Interviewee / Cyfwelai: Richard Gough

The Aberystwyth-based Centre for Performance Research (CPR) celebrated its thirtieth anniversary in 2005. At its roots a theatre organisation devoted to training and the reflection of practice, the CPR organises workshops, festivals and symposia, publishes performance books and runs a multi-cultural performance resource centre. It was the Centre's intercultural approach to theatre which from very early on brought it into contact with a more expansive notion of performance, and it has since brought international performance artists such as Guillermo Gomez-Pena and Rachel Rosenthal to Wales.

The CPR's Artistic Director, Richard Gough, is a Professor in the Department of Theatre, Film and Television Studies at Aberystwyth University. He has dedicated the past thirty years to developing and exploring interdisciplinary, experimental performance work. He has curated numerous international performance projects and is general editor of the journal Performance Research.

Richard Gough was in conversation about alternative approaches to teaching, archiving and publishing performance and on the role of internationalism for performance art in Wales.

Dathlodd y Centre for Performance Research (CPR), a leolir yn Aberystwyth, eu pen-blwydd yn ddeg ar hugain yn 2005. Fel sefydliad theatr sy'n ymroddi mewn hyfforddi a dulliau newydd o ystyried a chofnodi gwaith ymarferol, mae'r CPR yn trefnu gweithdai, gwyliau a symposia, yn cyhoeddi llyfrau ar berfformio ac yn rhedeg canolfan adnoddau amlddiwylliannol. Yr ymdriniaeth rhyngddiwylliannol yma, sydd wedi bod yn elfen ganolog o'u gwaith o'r cychwyn, sydd wedi dod a'r CPR i gysylltiad â syniadaeth ehangach o berfformio, ac maent wedi body n gyfrifol am ddenu artistiaid perfformio rhyngwladol i Gymru, megis Guillermo Goméz-Peña ac Rachel Rosenthal.

Mae Cyfarwyddwr Artistig y CPR, Richard Gough, yn Athro yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae wedi treulio'r deng mlynedd ar hugain diwethaf yn datblygu ac yn archwilio gweithiau perfformio arbrofol a rhyngddisgyblaethol. Bu'n gyfrifol am guradu nifer o brosiectau perfformio rhyngwladol, ac mae hefyd yn olygydd cyffredinol o'r cyfnodolyn Performance Research.

Roedd Richard Gough yn sgwrsio ynglyn â dulliau amgen o ddysgu, archifo a chyhoeddi gwaith perfformiadol, a hefyd am berthnasedd rhyngwladoliaeth i gelfyddyd perfformio yng Nghymru.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In English / Yn Saesneg
Interviewer / Cyfwelwydd: Heike Roms
Recorded / Recordiwyd: The Foundry/ Y Ffowndri - Aberystwyth
22 November / Tachwedd 2007
[Cyf/Ref: WsWFP-6]

With the support of Centre for Performance Research. Gyda chefnogaeth Centre for Performance Research.

Image / Llun Richard Gough, 31 Objects, Aberystwyth 2005. Ffoto: Franc Chamberlain.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip SainaudioVideo Extract / Clip Fideo

Will be posted soon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

transcript iconTranscript Summary of the Full Interview / Trawsgrifiad Cryno o’r Cyfweliad Llawn

Will be posted soon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Part of “What’s Welsh for Performance? – An Oral History of Performance Art in Wales"
- for more information click here.
Rhan o “Beth yw “Performance” yn Gymraeg? – Hanes Llafar Celfyddyd Perfformio yng Nghymru"
- am mwy o wybodaeth cliciwch yma.

Funded by / Ariannwyd gan Arts Council of Wales/ Cyngor Celfyddydau Cymru

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i'r Cyfweliadau