It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

 

A research project devoted to uncovering and archiving the history of Performance Art in Wales.

Prosiect ymchwil i ddadorchuddio ac archifo hanes Celf Perfformio yng Nghymru.

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC) (2009-2011)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU) (2009-2011)
ARTS COUNCIL OF WALES (ACW) (2006-2008)
CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU (CCC) (2006-2008)
SIR DAVID HUGHES PARRY AWARD 2006, 2008
ABERYSTWYTH UNIVERSITY RESEARCH FUND (2007)

AHRC logo and link to website

Aberystwyth University Logo and link to website

Arts Council Wales logo and link to website

National Lottery Logo

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

An Oral History of Performance Art in Wales - Hanes Llafar Celfyddyd Perfformio yng Nghymru

Image Llun 1: Chapter in the 1980s yn yr 80au.         Image Llun 2: Geoff Moore, Janek Alexander, Mike Pearson and a Heike Roms, 2007. Photo Ffoto: Phil Babot.

Performance Art Today
Celf Perfformio Heddiw

Interviewees / Cyfweleion: Phil Babot, André Stitt, Simon Whitehead

The contemporary performance art scene in Wales is one of the most active anywhere in the UK. Over the past few years a number of artist-run spaces and networks have developed which support this scene: trace: installaction artspace and tactileBOSCH (Cardiff), Coed Hills Rural Artspace (Cowbridge), ointment collective (Pembrokeshire), Real Institute (Llanrwst), Blaengar (Aberystwyth) and the Wales-wide Second Wednesday Group contribute to the current diversity and vibrancy of Welsh performance. If one aspect unites them, it is a shared concern with the place(s) of performance, its physical, geographic and social location.

Three of Wales's most prolific contemporary performance artists, Phil Babot, André Stitt and Simon Whitehead, were in conversation about the contemporary performance art scene, the role of artist-run spaces and networks and the significance of place in performance.

As a creator of 'live occurrences', Phil Babot is affiliated with a number of artist-run spaces in Wales, including trace:, tactileBOSCH and Coed Hills. Belfast-born André Stitt is considered one of Europe's formost performance artists. A professor at Cardiff School of Art, he founded trace: installaction artspace in 2000. Movement artist Simon Whitehead has developed a body of performance work based on pedestrian practices from his base in rural Wales. He is a founding member of ointment.

Mae'r sîn gelfyddyd perfformio gyfoes yng Nghymru yn un o'r rhai mwyaf byrlymus a bywiog yn y DU. Dros y blynyddoedd diwethaf yn arbennig, mae yna nifer o rwydweithiau a gofodau a rynnir gan artistiaid wedi'i sefydlu er mwyn hybu a chefnogi'r sin: trace: installaction artspace a tactileBOSCH (Caerdydd), Coed Hills Rural Artspace (Y Bont-faen), ointment (Sir Benfro), Rêl Institiwt (Llanrwst), Blaengar (Aberystwyth) a'r grwp Gymru-led Second Wednesday. Mae'r rhain i gyd yn cyfrannu tuag at yr amrywiaeth o waith perfformio sydd i'w weld yng Nghymru heddiw. Os oes yna un rhinwedd sy'n cael ei amlygu'n gyson yn y gwaith a gynhyrchir o ganlyniad i'r sefydliadau uchod, y gydnabyddiaeth a'r cwestiynu cyson o leoliad(au) perfformio, ac o'u lleoliad daearyddol a chymdeithasol yw hynny.

Bydd tri o artistiaid celfyddyd perfformio fwyaf toreithiog y Gymru gyfoes, Phil Babot, André Stitt a Simon Whitehead, yn sgwrsio ynglyn â'r sîn gelfyddyd perfformio yng Nghymru heddiw a'i berthynas a'r gofodau a redir gan artistiaid, yn ogystal â phwysigrwydd lleoliad mewn perfformio.

Fel un sy'n creu 'digwyddiadau byw', fe gysylltir Phil Babot a nifer o'r gofodau hyn a rynnir gan artistiaid yng Nghymru, gan gynnwys trace; tactileBOSCH a Coed Hills. Fe gysidrir André Stitt, a aned ym Melffast, fel un o artistiaid celfyddyd perfformio blaenaf Ewrop. Yn Athro yn Ysgol Gelf Caerdydd, sefydlodd trace: installaction artspace yn 2000. O'i ganolfan yn y Canolbarth, mae Simon Whitehead wedi datblygu corff o waith perfformio yn seiliedig a'r arferion cerddwyr. Fe yw un o aelodau cychwynnol ointment.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In English / Yn Saesneg
Interviewer / Cyfwelwydd: Heike Roms
Recorded / Recordiwyd: Cardiff / Caerdydd - Space Workshop, Cardiff School of Art and Design
24 January / Ionawr 2008
[Cyf/Ref: WsWFP-7]

With the support of SHIFTwork/CSAD, UWIC. Gyda chefnogaeth SHIFTwork/CSAD, UWIC.

Image / Llun 1: Simon Whitehead, Tableland, 1999. Photo: Martin Robert.
Image / Llun 2: Phil Babot, André Stitt, Simon Whitehead and a Heike Roms, 2007. Photo / Ffoto: Tim Freeman.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

audioAudio Extract / Clip SainaudioVideo Extract / Clip Fideo

Will be posted soon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

transcript iconTranscript Summary of the Full Interview / Trawsgrifiad Cryno o’r Cyfweliad Llawn

Will be posted soon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

See Accessing Interviews for details of where to access the whole interview
Ewch i ‘Cael Mynediad at Gyfweliadau’ i gael manylion am sut i gael mynediad at y cyfweliad cyfan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Part of “What’s Welsh for Performance? – An Oral History of Performance Art in Wales"
- for more information click here.
Rhan o “Beth yw “Performance” yn Gymraeg? – Hanes Llafar Celfyddyd Perfformio yng Nghymru"
- am mwy o wybodaeth cliciwch yma.

Funded by / Ariannwyd gan Arts Council of Wales/ Cyngor Celfyddydau Cymru

Keywords / Geiriau Allweddol:

click here - cliciwch yma

Back to Interviews/ Nôl i'r Cyfweliadau