It Was 40 Years Ago Today

[*Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

postcard project

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

 

Cyfarwyddwr Prosiect:
Heike Roms
Cynorthwyydd Ymchwil (2009-2011):
Rebecca Edwards
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth

Cysylltwch â:
Professor Heike Roms
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Aberystwyth
Adeilad Parry-Williams, Campws Penglais
Aberystwyth SY23 3AJ, DU
ffôn: (+44) 1970 - 621911 (uniongyrchol)
swyddfa adrannol: (+44) 1970 - 622828
ffacs: (+44) 1970 - 622831
mail@performance-wales.org

Pwyllgor Llywio:
David Alston, Cyngor Celfyddydau Cymru
Ifor Davies, Caerdydd
Sioned Davies, Prifysgol Caerdydd
Arwel Jones, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Adrian Kear, Prifysgol Aberystwyth
Mike Pearson, Prifysgol Aberystwyth
André Stitt, Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd

Wedi ei drawsgronni gan: ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU) (AHRC)

AHRC logo with link to website

Bob blwyddyn mae´r AHRC yn cynnig nawdd ariannol gan y Llywodraeth er mwyn cefnogi a chynnal ymchwil ac astudiaeth uwchraddedig yn y celfyddydau a´r dyniaethau, o archeoleg a llenyddiaeth Saesneg i ddylunio a dawns. Dim ond ceisiadau o´r ansawdd a´r ardderchowgrwydd uchaf sydd yn cael eu noddi. Mae’r mewnsoddiad hwn o gronfeydd cyhoeddus yn cynnig buddion cymdeithasol a diwylliannol, yn ogystal â chyfrannu tuag at lwyddiant economaidd y DU. I ddarganfod mwy o wybodaeth am  yr AHRC, ewch i´n gwefan www.ahrc.ac.uk

Aberystwyth university Logo and link to website

Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl.
Amddiffynnir yr holl ddeunydd o fewn y wefan hon yn unol â chonfensiynau rhyngwladol, a chyfreithiau hawlfraint eraill fel cyfuniad a/neu gasgliad o weithiau. Ni ddylai unrhyw ran o’r wefan hon, gan gynnwys testun, côd, gosodiad, na delweddau gael ei hailgynhyrchu, ei cadw neu’i trosglwyddo mewn unrhyw ffurf heb ganiatâd ysgrifenedig o flaen llaw gan ‘What’s Welsh for performance?/Beth yw performance yn Gymraeg?’

Mae'r delweddau ar y wefan hon wedi’i hailgynhyrchu ar gyfer dibenion ymchwil ac astudio yn unig. Er i bob ymdrech gael ei wneud i ddod o hyd i ddeiliaid yr Hawlfraint, fe fyddwn yn ddiolchgar am unrhyw wybodaeth ynghylch Hawlfraint y delweddau ac fe fyddwn yn tynnu unrhyw ddelweddau oddi ar y wefan yn syth os bydd deiliaid Hawlfraint yn gofyn inni wneud hynny.
Cysylltwch â: mail@performance-wales.org

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

“Ddeugain mlynedd yn ôl i heddiw…”:
Lleoli Hanes Cynnar Celf Perfformio yng Nghymru
1965–1979

:cyfweliadau :geiriau allweddol :mynediad :english

Disgrifiad o’r prosiect cyfweld a’r egwyddorion casglu

Mae’r prosiect ymchwil pwysig hwn yn cyfuno nifer o ddulliau methodolegol gwahanol gyda phwyslais arbennig ar ymchwil archifol eang, a ategir gan gyfres o gyfweliadau hanes llafar.

Mae’r prosiect yna’n cynnal darlleniad cymharol o’r ddogfennaeth archifol ac o’r dystiolaeth lafar ganlyniadol er mwyn gwerthuso eu defnyddioldeb ar gyfer deall ymarferiadau celf o’r gorffennol. Mae darlleniad o’r fath yn gymorth i ddatgelu’r modd cymhleth y mae’r cof yn rhyngweithio gydag olion archifol yn y broses o ansoddi ein dealltwriaeth o’r gorffennol.

Mae’r prosiect wedi gwneud defnydd o dri dull gwahanol o gyfweliadau hanes llafar ar gyfer casglu atgofion o ddigwyddiadau perfformio o’r gorffennol.

1. Sgyrsiau gyda cyfweledig unigol

Mae cyfweliadau gydag un cyfweledig yn unig yn ymdrin â naratifau cydgysylltiedig artistiaid neu weinyddwyr y celfyddydau a’u gwaith o fewn cyd-destun Cymreig penodol yn y 1960au a’r 1970au. Dim ond ar ffurf awdio yn unig recordiwyd sgyrsiau gyda cyfweledigion unigol.

2. Cyfweliadau grwp

Mae cyfweliadau grwp ar ffurf “seminar tystion” yn caniatáu golygon aml bersbectif ar gasgliad o ddigwyddiadau neu sefyllfaoedd penodol. Mae’r cyfweliadau hyn wedi aduno cyfranogwyr digwyddiadau unigol neu gyfres o ddigwyddiadau, lleoliad neu gorff o waith. Recordiwyd cyfweliadau gr?p ar fideo.

3. Cyfweliadau “in-situ”

Mae cyfweliadau in-situ wedi mynd ag artistiaid, gweinyddwyr y celfyddydau neu staff technegol yn ôl i’r lleoliadau lle bu iddynt greu neu lle buont yn dyst i berfformiadau. Mae’r lleoliadau felly wedi gweithredu fel anogaeth ar gyfer ymchwiliad o rinweddau cyd-destunol a sefydliadol gwahanol berfformiadau. Recordiwyd cyfweliadau in-situ ar fideo.

Click here for an 8-minute documentary film on the in-situ interviews made by Culture Colony. [© Pete Telfer] [yn Saesneg yn unig]

4. Cyfweliadau cyhoeddus

"Hanes Llafar Celfyddyd yng Nghymru (1968-2008)". Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cyfeiriwch at y tudalennau cyfweliad unigol ar y wefan hon ar gyfer detholiadau awdio a fideo, ynghyd a chrynodebau’r trawsgrifiadau.

I ddarganfod sut i gyrchu’r recordiadau llawn, cliciwch yma.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nodyn: Mae´r prosiect wedi dilyn canllawiau´r Oral History Society ar ymddygiad moesegol. Am fwy o wybodaeth, gweler: http://www.ohs.org.uk