It Was 40 Years Ago Today

[*These pages are best viewed with Firefox or Safari. Gwelir y tudalennau hyn yn orau gyda Firefox neu Safari.*]

 

A research project devoted to uncovering and archiving the history of Performance Art in Wales.

Prosiect ymchwil i ddadorchuddio ac archifo hanes Celf Perfformio yng Nghymru.

Winner of the David Bradby TaPRA Award for Research in International Theatre and Performance 2011.

If you have any information on performance in Wales that could be of use to the project, please get in touch!

Whether you are an artist who has made performance work in Wales, or an audience member who once witnessed a performance (voluntarily or involuntarily!), we would be pleased to hear from you.
Any material will be of interest - from actual pieces of documentation to vague memories of events caught out of the corner of one's eye.
mail@performance-wales.org

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw wybodaeth am berfformio yng Nghymru a allai fod o ddefnydd i'r prosiect!

Efallai eich bod yn artist sydd wedi gwneud gwaith perfformio yng Nghymru, neu'n aelod o gynulleidfa a welodd berfformiad unwaith (o'ch gwirfodd neu'n anwirfoddol!). Pwy bynnag ydych chi, hoffem glywed gennych.
Bydd unrhyw ddeunydd o ddiddordeb - o ddogfennau gwreiddiol i atgofion amwys am ddigwyddiadau a welwyd o gornel y llygad.
Mae'r manylion cyswllt wedi'u rhestru dan 'Cyswllt' yma, neu gallwch anfon e-bost i'r cyfeiriad hwn: mail@performance-wales.org

Project Director Cyfarwyddwr Prosiect: Heike Roms
Dept Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol

Contact: Professor Heike Roms
Department of Theatre, Film and Television Studies
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol
Aberystwyth University
Adeilad Parry-Williams Building
Aberystwyth SY23 3AJ,
UK phone ffon: (+44) 1970 - 621911 (direct uniongyrchol) mail@performance-wales.org

Funded by Wedi ei drawsgronni gan:
ARTS AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC) (2009-2011)
(CYNGOR YMCHWIL Y CELFYDDYDAU A’R DYNIAETHAU) (2009-2011)
ARTS COUNCIL OF WALES (ACW) (2006-2008)
CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU (CCC) (2006-2008)
SIR DAVID HUGHES PARRY AWARD 2006, 2008
ABERYSTWYTH UNIVERSITY RESEARCH FUND (2007)

AHRC logo with website

Aberystwyth University Logo and link to website

Arts Council of Wales logo with link to website

Nationa Lottery logo

Copyright © 2011 All Rights Reserved
Hawlfraint © 2011 Cedwir pob hawl

What's Welsh for Performance? Beth yw 'performance' yn Gymraeg?

:dictionary :geiriadur

 

performance n. 1. (a) (of task &c): cyflawniad(-au) m, cwblhad m, cwblh|au vn, cyflawni vn; (b) (of machine): perfformiad(-au) m, gweithrediad(-au) m; (c) Sp: Aut: perfformiad. 2. (of play &c): perfformiad; Mus: datganiad(-au) m. 3. (= ridiculous behaviour): perfformans m.

performative a. perfformiadol.

performer n. 1. perfformiwr (perfformwyr) m, perff|ormwraig (perfformwragedd) f; Mus: chwaraewr (chwaraewyr) m, chwar|aewraig (chwaraewragedd) f, datgeiniad (datgeniaid) m&f, artist(-iaid) m&f. 2. Th: actor(-ion) m, actors(-au, -i) f, artist.

performing 1. a. ~ arts, celfyddydau perfformiadol. performing 2. vn. See perform, performance. perfformio.

[The Welsh Academy English-Welsh dictionary/ Geiriadur yr Academi, 2003]

 

Mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw awgrymiadau am gyfieithiadau amgen o'r termau a ddefnyddir.
Please contact us if you have suggestions for other Welsh versions of these terms.

 

English-Cymraeg

a
action art ...................................- celf gweithredu n.f.
art actions .................................- gweithredoedd celf n.f.pl.
.................................................... - symudiadau celf n.m.pl. (2)
b
c

Conceptual Art ...................................- Celfyddyd Gysyniadol n.f. (12)
d
e

earth sculpture .....................- cerflun pridd n.m. (15)
environment ..........................- amgylchedd n.m. (15)
environmental sculpture .....................- cerflun amgylchedd n.m. (15)
event structure.....................- saernïaeth ddigwyddiadau n.f. (15)
f
g
h

happening ................................- digwyddiad n.m.
hybrid art form ..........................- ffurf celfyddydol cymysg n.f. (2)
.....................................................- ffurf cymysgryw n.f.(4)
hybrid .........................................- cymysgryw, croesiad a.
i
installation .................................- gosod n.m. (12)
.....................................................- gosodiad n.m. (2)
......................................................- gosodwaith n.m.
......................................................- gwaith gosod n.m
installation art ...........................- celf gosod n.f.
interactive art ............................- celf rhyngweithiol n.f.
interdisciplinary art ..................- celf rhyngddisgyblaethol n.f.
.....................................................- celf ryngddisgyblaethol n.f. (2)
j
k
l

live art .........................................- celf byw n.f.
......................................................- celf fyw n.f. (2)
......................................................- celfyddyd fyw n.f. (2,8)
m
mixed media............................- cyfrwng cymysg n.m. (12)
multimedia art ............................- celf amlgyfrwng n.f.
n
o
p

performance art ...........................- celf perfformio n.f.
......................................................- celf berfformio n.f. (11)
......................................................- celfyddyd berfformans n.f. (2, 10)
......................................................- celfyddyd berfformio n.f. (10, 13)
......................................................- celfyddyd berfformiadol n.f. (1, 6,8)
......................................................- celfyddyd o berfformio n.f. (7)
......................................................- celfyddydau perfformiadol n.f. (14)
......................................................- celfyddyd perfformio n.f. (4, 5, 12)
......................................................- performance art n. (4)
performance arts ......................- celfyddydau perfformiadol n.f. (9)
performance artist ....................- artist perfformans n.m. (2)
......................................................- artist perfformiadol n.m.(6)
......................................................- artist perfformio n.m.(4)
performance field ......................- y maes perfformiad n.m. (4)
performance piece ....................- darn perfformio n.m. (2)
performance poetry ..................- barddoniaeth perfformio n.f.
performativity .............................- perfformatifedd n. (4)
place-sensitive work ..................- gwaith sy'n sensitif i le n.m. (3)
q
r
s

site-specific work ........................- gwaith safle-penodol n.m.
........................................................- gwaith sy'n benodol i safle n.m.
sonic art ........................................- celf sonig n.f.
sound art .......................................- celf sain n.f.
t
time-based art..............................- celf amserlinol n.f. (4)
........................................................- celf ar sail amser n.f.
........................................................- celf seiliedig ar amser n.f. (2)
........................................................- celf sy'n seiliedig ar amser n.f.
u
v

video art ........................................- celf fideo n.f.
w
x
y
z


Cymraeg - English

a
amgylchedd .... .........................- environment (15)
amlgyfrwng ... ..................................- multimedia
amserlinol ...... .................................- time-based (4)
ar sail amser ..... ..............................- time-based
b
barddoniaeth perfformio ...............- performance poetry
c
celf berfformans .... .........................- performance art (2, 10)
celf berfformiadol . ..........................- performance art
celf byw ..... ......................................- live art
celf fideo ... .......................................- video art
celf fyw ............ ................................- live art (2)
celf gosod .......... .............................- installation art
celf gweithredu .. ............................- action art
celf perfformiadol ...........................- performance art
celf perfformio ... .............................- performance art
celf perfformiadol . ..........................- performance art
celf sain .......... .................................- sound art
celf sonig ......... .................................- sonic art
celf sy'n seiliedig ar amser .......... - time-based art
celfyddyd berfformans .... ...............- performance art (2, 10)
celfyddyd berfformiadol .................- performance art (1,6,8)
celfyddyd berfformio ....................- performance art (10, 13)
celfyddyd fyw ..... ..............................- live art (2,8)
Celfyddyd Gysyniadol .................- Conceptual Art (12)
celfyddyd o berfformio ....................- performance art (7)
celfyddydau perfformiadol .............- performance art(s) (9 , 14)
celfyddyd perfformio ......................- performance art (4, 12)
cerflun amgylchedd.....................-environmental sculpture (15)
cerflun pridd ..........................- earth sculpture (15)
ch
d

digwyddiad .... .................................- happening
dd
e..
f
ff

ffurf cefyddydol cymysg ..................- hybrid art form (2)
ffurf cymysgryw .. .............................- hybrid art form (4)
g
gosodiad ........ ..................................- installation (2)
gwaith gosod........ ...........................- installation
gweithredoedd celf .. .....................- art actions
ng
h
i
l
ll
m
n
o
p

perfformatifedd .. ................................- performativity (4)
ph
r
rh

rhyngddisgyblaethol . ......................- interdisciplinary (2)
rhyngweithiol ... .................................- interactive
s
saernïaeth ddigwyddiadau . ................- event structure (15)
safle-penodol .... ...............................- site-specific
seiliedig ar amser ...................... .....- time-based (2)
sensitif i le ...... ...................................- place-sensitive (3)
symudiadau celf .... ...........................- art actions (2)
t
th
u
w
y

 

sources :: ffynonellau

(1) Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru (1977) Y Rhaglen Swyddogol, Wrescam a'r Cylch: Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru.
(2) Eisteddfod Genedlaethol Cymru (2004) Arddangosfa Celfyddydau Gweledol, Casnewydd a'r Cylch: Eisteddfod Genedlaethol Cymru / Cyngor Celfyddydau Cymru. (cyf. Robyn Tomos)
(3) ointment www.ointment.org.uk
(4) Lisa Lewis (gol.) (2005) 'Beth yw Astudiaethau Perfformio?', Cyfrwng - Cyfnodolyn Cyfryngau Cymru/ Media Wales Journal 2: 86–100.
(5) Emyr Edwards (2000) 'Theatr a'i haml-gyfryngau - Eddie Ladd ac Al Pacino', Barn 453 (Hydref): 51.
(6) Cyngor Celfyddydau Cymru (1976) 'Adroddiad ar y cyfraniad o Gelfyddyd Berfformiadol yr arfaethir ei drefnu gan Gyngor Cefyddydau Cymru ynghyd ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Wrecsam 1977', Caerdydd: Cyngor Celfyddydau Cymru, Medi 1976.
(7) Cyngor Celfyddydau Cymru (1977) 'Fel Y Darfu'r Gorffennol - Fel y Dêl y Dyfodol – Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Wrecsm a'r Cylch 1977', Datganiad i'r Wasg 9 Awst 1977.
(8) Marty St. James, Anne Wilson (1982) Perfect Moments, text by Chrissie Iles, translation by Siân Edwards, Catalogue of an exhibition, Cardiff: Oriel (cyf. Siân Edwards)
(9) Eric Rowan (1979) 'Y Celfyddydau Gweledol', Meic Stephens (gol.) Y Celfyddydau yng Nghymru 1950–75, Caerdydd: Cyngor Celfyddydau Cymru, t.88. (cyf.: Siân Edwards)
(10) Eisteddfod Genedlaethol Cymru Wrecsam a'r Fro 2011 (2011) Y Lle Celf, Wrescam a'r Fro: Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
 (11) Wales Arts International Information / Celfyddydau Rhyngwladol Cymru: Performance in Wales / Perfformio yng Nghymru, Cardiff 2011. (Information sheet on occasion of Edinburgh Festival 2011).
(12) National Museum of Art Wales, "I cannot escape this place" (Opening Display), exhibit labels / Amgueddfa Gelf Genedlaethol, "Ni allaf ddianc rhag hon" (Arddangosiad Agoriadol), labelau.
(13) National Museum of Art Wales, "I cannot escape this place" (Opening Display), digital visitor information / Amgueddfa Gelf Genedlaethol, "Ni allaf ddianc rhag hon" (Arddangosiad Agoriadol), gwybodaeth i ymwelwyr ddigidol
(14) Morys Rhys (text) / Pembrokeshire Grid for Learning: 'If I were an artist' - A collection of 16 colour pictures by artists with Pembrokeshire connections: David Tress / Morys Rhys (testun) / Grid Dysgu Sir Benfro: 'If I were an artist' - Casgliad o 16 llun llawn lliw yn dangos gweithiau 16 o arlunwyr sydd a chysylltiad a Sir Benfro: David Tress. website
(15) John Gingell, bilingual CV, published ca.1979, publication source unknown. John Gingell Archive Collection (Private).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -